Disclaimer

WIE ZIJN WIJ?

De Erfgoedbank Waasland is een initiatief van Erfgoedcel Waasland. Deze organiseert en coördineert acties rond het erfgoed in de tien steden en gemeenten van haar werkingsgebied: Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht. De Erfgoedcel Waasland wil iedereen warm maken voor het rijke verleden en het erfgoed van het Land van Waas. Daarnaast ondersteunt ze alle enthousiaste erfgoedprofessionals en -vrijwilligers die zich dagelijks ontfermen over het Wase erfgoed. Samen met hen gaat de erfgoedcel op zoek naar de ideale zorgverlening voor het erfgoed.

GEBRUIK (BEELD)MATERIAAL, AUTEURSRECHT EN RECHT OP AFBEELDING

Online ontsluiting van beeldmateriaal

Erfgoedbank Waasland streeft ernaar om zoveel mogelijk (beeld)materiaal online aan het publiek te presenteren. Hierbij wordt rekening gehouden met het auteursrecht dat van toepassing kan zijn op bepaald (beeld)materiaal.

Omwille van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 27.07.1994) worden kranten jonger dan 70 jaar slechts beperkt beschikbaar gesteld.

Rechtenstatus van Het vrije Waasland

Erfgoedcel Waasland wil Het vrije Waasland - belangrijke, historische bronnenmateriaal voor het Waasland - conserveren, ontsluiten en verspreiden door middel van digitalisering. Hiervoor werkte de Erfgoedcel Waasland samen met de collectiebehouders Bibliotheca Wasiana, K.O.K.W. en Stadsarchief Sint-Niklaas. In de verschillende jaargangen van Het vrije Waasland zijn een groot deel van de artikels, foto’s en illustraties enkel met een voornaam, initialen of helemaal niet ondertekend. In België zijn anonieme werken auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na publicatie. In sommige gevallen is er individueel auteursrecht van toepassing. Individuele schrijvers, fotografen en illustratoren of hun erfgenamen kunnen tot 70 jaar na het overlijden van de auteur rechten doen gelden. Erfgoedcel Waasland, Bibliotheca Wasiana, K.O.K.W. en Stadsarchief Sint-Niklaas kunnen daarom niet garanderen dat de gedigitaliseerde jaargangen van Het vrije Waasland daadwerkelijk vrij zijn van auteursrechten. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben op de gedigitaliseerde artikels, foto’s en illustraties uit Het vrije Waasland, kunnen zij contact opnemen met de Erfgoedcel Waasland via erfgoedcel@interwaas.be.

Het auteursrecht is niet enkel van toepassing op de digitale krantencollecties, maar ook op (audio)visueel materiaal wanneer zij oorspronkelijke creaties zijn en de maker ervan nog geen 70 jaar overleden is. Indien bovendien op de foto’s andere oorspronkelijke creaties worden afgebeeld, geldt ook daarop mogelijk nog een auteursrechtelijke bescherming.

De inrichters van dit portaal of hun partners hebben de nodige, redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van de gedigitaliseerde werken te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbenden gevonden. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed hebben wij en onze partners er toch voor geopteerd om deze werken te digitaliseren en op deze website raadpleegbaar te maken omwille van hun historisch belang en hun educatieve waarde. Indien u van oordeel bent, dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze gedigitaliseerde werken, dan verzoeken wij u contact op te nemen, zodat wij alsnog uw toestemming kunnen bekomen, en als dat niet mogelijk is de online publicatie kan worden stopgezet.

GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL

Indien u beeldmateriaal uit de Erfgoedbank Waasland wil gebruiken, kan u bij de Erfgoedcel Waasland navragen of u dat mag en wat de voorwaarden daartoe zijn. De Erfgoedcel Waasland staat hiervoor in nauw contact met de eigenaars en de beheerders van de betreffende collecties. Het is in bepaalde gevallen mogelijk dat de collectiebeheerder zelf niet de toestemming kan geven, maar zal doorverwijzen naar de maker, zijn nabestaanden of hun vertegenwoordiger.

Hergebruik van Het vrije Waasland

De gedigitaliseerde jaargangen van Het vrije Waasland die op de Erfgoedbank Waasland staan, zijn te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De gebruiksrechten van de beschikbare jaargangen berusten bij de aangegeven collectiehouder. Voor elk gebruik buiten de persoonlijke kring, waaronder publieke presentatie, publicatie, gebruik op andere website of gebruik voor commerciële doeleinden, dient steeds toestemming gevraagd worden aan de collectiehouder. De collectiehouder beslist vrij of en onder welke voorwaarden deze toestemming wordt verleend. Zelfs als de collectiehouder toestemming verleent om het materiaal te gebruiken dient de gebruiker de gereproduceerde artikels, foto’s en illustraties zelf alsnog na te gaan of er geen auteursrechten op het bewuste materiaal rusten. Ook wordt de gebruiker verzocht om bij het distribueren de zogenaamde derde partijen te wijzen op de onduidelijke rechtenstatus van het materiaal.

De gebruiker van de gereproduceerde artikels, foto’s en illustraties uit Het vrije Waasland is steeds als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van het materiaal en zal Erfgoedcel Waasland en de betrokken collectiehouders Bibliotheca Wasiana, K.O.K.W. en Stadsarchief Sint-Niklaas vrijwaren van alle aanspraken van derden gebaseerd op dat gebruik. Bij elk publiek hergebruik van de gedigitaliseerde jaargangen van Het Vrije Waasland dient Erfgoedbank Waasland én de collectiehouder duidelijk te worden vermeld.

Aansprakelijkheid

Wij verbinden ons ertoe om de informatie op de Erfgoedbank Waasland zo juist mogelijk weer te geven. De gebruiker aanvaardt evenwel dat de Erfgoedbank Waasland geen expliciete of impliciete garanties kan geven omtrent de correctheid of volledigheid ervan. De inhoud van deze beeldbank is bovendien onderhevig aan wijzigingen en bepaalde informatie kan zelfs verwijderd worden uit deze website.

De inrichters van de Erfgoedbank Waasland zijn ook niet aansprakelijk voor schade ingevolge het raadplegen van de Erfgoedbank Waasland, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het raadplegen van de beelden en hun metadata. De bezoeker van de Erfgoedbank Waasland vrijwaart de inrichters ervan voor alle schade die zij zouden lijden alsook vorderingen van derden ten gevolge van het niet naleven van huidige gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle geschillen met de Erfgoedcel Waasland in het kader van de Erfgoedbank Waasland is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Erfgoedbank Waasland of het gebruik van beeldmateriaal en metadata uit dit erfgoedportaal zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbanken met afdelingszetel te Gent.

Wijzigingen

De inrichters van de Erfgoedbank Waasland behouden zich het recht om op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen worden gepubliceerd via deze website en zullen automatisch van kracht worden na de publicatie ervan. Het raadplegen van de Erfgoedbank Waasland en het bezoek aan onze website impliceert de kennisneming en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Contact

Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van metadata die inbreuk maken op wettelijke bepalingen en/of op rechten van derden kan u ons contacteren via erfgoedcel@interwaas.be.