Figuratieve Caerte van de Cabbeljau Thiende

Figuratieve Caerte van de Cabbeljau Thiende

K 474

Figuratieve Caerte van de Cabbeljau Thiende. J.B. Van Goethem, geometer 27 oktober 1727. Dese ende vijf volgende caerten figurative sijn gemaeckt van alle de landen waer op de Cabbeljau Thiende haer is bestreckende soo binnen de Prochie van Aesdonck als Melsele, waervan de landen en de Keure, in dese caerte sijn gecoleurt met root, de Burchgravije met geil ende op het Beverse met blauw groen. De voordere landen in dese caerten betrocken sonder coleure sijn dienende tot aenwijsing van de gecoleurde landen. Dit alles is gedaen ten versoecke van Dhr. Petrus Baert tot Beveren ende ter aenwijsinghe van Dhrnen. Yhomaes Aloysius Wouman, Greffier tot mij ondert, gesworen Lantmeter van sijne Majesteit. Actum tot Nieuwkerken Land van Waes 27 oktober 1727. 2° Caerte van de Cabbeljau Thiende (Meulenwijck, Vidtshaeghwijck, Den Calverstal)

Deze kaart, samen met de andere uit de reeks, was één van de eerste schenkingen aan de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Ze werd geschonken door ridder De Schoutheete de Tervarent.
kaart
27 oktober 1727